Εξουσιοδότηση

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………

Εξουσιοδοτώ με την παρούσα μου τον……………………………………………………………

προκειμένου να με εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίσει αντί εμού κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου διετίας 2014 – 2015, της Λέσχης Λιμενικού Σώματος που θα διεξαχθούν την 07 – 04 – 2014.    

Πειραιάς ………………2014  

Ο Εξουσιοδοτών