Υπόδειγμα ομαδικής αίτησης για γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στα καταβληθέντα αναδρομικά

ΠΡΟΣ

Τον ΕΦΚΑ / ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κάνιγγος 29, Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ

 

Α Ι Τ Η Σ Η

  • Του ……………………………………….…………, κατοίκου ………………….…. (οδός, ………………………. αριθμός ……ΤΚ……….), Α.Μ.Κ.Α ………..………….., Α.Φ.Μ……….……….., ΑΜ.Σ. …………………….. Α.Δ.Τ. ……………………………., ΤΗΛ.:……………………….,

Με τα άρθρα 10 και 15 του Ν. 4575/2018 (ΦΕΚ 192/Α) προβλέφθηκε η καταβολή, μεταξύ άλλων κατηγοριών, στους συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφάπαξ χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 169/2007.  Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 του Ν. 4575/2018 εξεδόθη η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό 5435/05-12-2018 (ΦΕΚ 5503/Β) που καθόρισε το χρόνο, τη διαδικασία κλπ. για την καταβολή του παραπάνω εφάπαξ ποσού.

            Επειδή, δυνάμει των παραπάνω διατάξεων πιστώθηκε εφάπαξ ποσό στο λογαριασμό των δικαιούχων.  Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι τα καταβληθέντα ποσά διαφοροποιούνται ακόμη και μεταξύ συναδέλφων αποστράτων στελεχών των Ε.Δ., με ακριβώς ίδια συνταξιοδοτικά δικαιώματα (χρόνια παραμονής – διοικητικό και μισθολογικό βαθμό κλπ), που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, γεγονός που δεικνύει λανθασμένους υπολογισμούς στην πλειονότητα των περιπτώσεων.  Επίσης, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις σε σχέση και με τα αντίστοιχα ποσά (50%) που  κατεβλήθησαν με τις διατάξεις του Ν. 4307/2014.  Ενόψει των ανωτέρω είναι αδύνατον οι δικαιούχοι να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.

            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ, με την παρούσα αιτούμαστε όπως  γνωστοποιηθεί σε έκαστο εξ ημών η ατομική διοικητική πράξη που τον αφορά σε σχέση με την καταβολή των παραπάνω εφάπαξ ποσών, στην οποία (σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή της αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων) θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ο τρόπος υπολογισμού του ποσού που μας καταβλήθηκε, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.

            Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε τη ρητή επιφύλαξή μας, δεδομένου ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν αποκαθιστούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας, κατά παράβαση του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κατοχυρώνουν, μεταξύ άλλων, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας έναντι του Νόμου, του σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, της οικονομικής ελευθερίας και της προστασίας των περιουσιακών δικαιωμάτων, αλλά και της υποχρέωσης της Διοικήσεως να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Αθήνα, __/__/2019

Οι αιτούντες