03/10/2014

Εξουσιοδότηση

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ   Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………………………………………………………………………… Εξουσιοδοτώ με την παρούσα μου τον…………………………………………………………… προκειμένου να με εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίσει αντί εμού κατά τις αρχαιρεσίες […]