Υπόδειγμα αίτησης για λήψη αναδρομικών και διακοπή της παραγραφής

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Του…………………………………………..……………………………….……..,

κατοίκου…………………………, οδός………………….………, αριθ. ……

με ΑΦΜ:………………………., αριθμό ταυτότητας …………….………..

και αριθμό μητρώου συνταξιούχου (ΑΜΣ) ..…………………………..,

τηλ:……………………………..……..……., αποστράτου Λ.Σ.

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (πρώην Δημοσίου τομέα)  από το τέλος …………….……..

Με τις υπ’αριθ. 2287-2090/2015 αποφάσεις του, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε παράνομες τις περικοπές επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις σχετικές διατάξεις που τις επέβαλαν (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο παρ. 1Α υποπαρ.ΙΑ.5 περίπτ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περίπτ. 3 του ν. 4093/2012).

Εξάλλου, με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε αντισυνταγματική και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

Ήδη, πρόσφατα, η υπ’αριθ. 3037/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης, σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ, δικαίωσε συνταξιούχο και υποχρέωσε τον Φορέα σας να του επιστρέψει αναδρομικά όλα τα ποσά που είχε παρακρατήσει από τη σύνταξή του, εφαρμόζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ που έκριναν αμετάκλητα αντισυνταγματικές και παράνομες τις σχετικές διατάξεις και αποτελούν πλέον Νομολογία.

                                                         Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

   Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ κατά τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 95 του Συντάγματος και 105 ΕισΝΑΚ να αναγνωρισθεί η αντίστοιχη υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου και το τελευταίο να :

1ον) Mου καταβάλει αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακράτησε παρανόμως από τη σύνταξή μου, συμμορφούμενο με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2ον) Μου καταβάλει από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

3ον) Αναπροσαρμόσει από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζει στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές.

Υπογραμμίζεται ότι η αίτησή μου επέχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, προεχόντως δε για τη διακοπή παραγραφής κατά το άρθρο 93 περ. γ του Ν. 2362/1995.

 

………….…………………… 2018

Ο αιτών/Η αιτούσα